28-04-23  Δημοσίευση ηλεκτρονικής έκδοσης του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ

Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη, δημοσίευσε μία νέα μελέτη-παρουσίαση δεδομένων.

Η έκθεση: Mobility Scoreboard: Higher education background report 2022/2023 πραγματοποιήθηκε για την υποστήριξη του «Πίνακα Κινητικότητας» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Εuropean Commissions Mobility Scoreboard) που αποτελεί ένα εργαλείο για την παρακολούθηση της προόδου των Ευρωπαϊκών χωρών στον τομέα της μαθησιακής κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και την άρση των εμποδίων για μια ελεύθερη μετακίνηση φοιτητών και ερευνητών.

Ο Πίνακας Κινητικότητας στην Ανώτατη εκπαίδευση δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 2016. Έτος αναφοράς αυτής της έκδοσης είναι το ακαδημαϊκό έτος 2022/2023. Το διαδικτυακό  δια-δραστικό εργαλείο επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ των τριών χρονικών σημείων των προηγούμενων εκδόσεων του 2016, 2019 and 2023 και μπορεί να αναζητηθεί στον σύνδεσμο: Mobility Scoreboard website

Η έκθεση χαρτογραφεί την πορεία προόδου 6 δεικτών: της πληροφόρησης και καθοδήγησης, της προετοιμασίας στις ξένες γλώσσες, της φορητότητας υποτροφιών και δανείων, της υποστήριξης των μη- προνομιούχων σπουδαστών, και της δυνατότητας αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσα από τη χρήση του European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS), του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων και την αυτόματη αναγνώριση των πιστοποιητικών.

Η έκθεση αφορά τα 38 κράτη (43 εκπαιδευτικά συστήματα) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus + της Ε.Ε. (Συν τις Αλβανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Ελβετία, Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Νορβηγία, Σερβία και Τουρκία.)

Οι αναγνώστες μπορούν να αναζητήσουν την έκδοση σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Μονάδας του Δικτύου  ΕΥΡΥΔΙΚΗ, στους συνδέσμους:  

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/mobility-scoreboard-higher-education-background-report-%E2%80%93-201819_en

Facebook

https://europa.eu/!Xb97fg

 

The report in PDF form