Το Υπουργείο Παιδείας κοινοποίησε με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις με ΑΔΑ: ΡΖΩΑ46ΝΚΠΔ-Ξ2Λ, τον αριθμό οργανικών κενών των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης, καθώς και των  μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Δείτε τον αριθμό οργανικών κενών σε όλη την Ελλάδα

Στην Ξάνθη ο αριθμός των οργανικών κενών εμφανίζεται στους παρακάτω πίνακες.