Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η 2η Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. Φ.1.3/3157/17-03-2023 (ΑΔΑ:ΩΧ3346ΜΤΛΗ-ΜΙΙ) απόφασης με θέμα: “Ανάθεση Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης Δ.Ε. αρμοδιότητας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης”.

Δείτε την απόφαση