Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας μονίμων εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης και διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σε θέσεις διοικητικού προσωπικού στο ΙΕΠ, και παρακαλούμε για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

H υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από 30/06/2023 και ώρα 13:00 έως 10/07/2023 και ώρα 13:00.

Επισημαίνεται ότι είχε ήδη δημοσιοποιηθεί η υπ’ αριθμ. πρωτ. 19507/03-04-2023 (ΑΔΑ: ΨΧΟ6ΟΞΛΔ-4ΓΘ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΕΠ, που αφορά την ανωτέρω κατηγορία αποσπάσεων, ωστόσο σύμφωνα με την προφορική ενημέρωση των υπηρεσιών του οι επιλεγέντες δεν κάλυψαν τον αριθμό των αρχικά προκηρυχθεισών θέσεων και τον λόγο αυτό εκδίδεται η ανωτέρω νέα πρόσκληση.

Η πρόσκληση ΕΔΩ 

ΠΗΓΗ : ΥΠΑΙΘ