Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τους όρους του ν.4763/2020 (Α΄254), της αριθμ. Κ1/84836/13-07-2021 υπουργικής απόφασης (Β΄3394) και της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να αποσπαστούν για το σχολικό έτος 2023-2024 στα παρακάτω Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα εκτός έδρας τμήματα αυτών για να καλύψουν τις ανάγκες τους, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μετά την έκδοση της αριθμ. 44796/Κ1/19-04-2023 απόφασης(ΨΔΑΔ46ΜΤΛΗ-2Χ8).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κάνουν είσοδο με τους κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και να συμπληρώσουν και  να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας στον ιστότοπο: http://directors.it.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία αρχίζει την 10η Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και λήγει την 19η Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μμ.

Δείτε την πρόσκληση

ΨΚΗΜ46ΜΤΛΗ-54Β

Πηγή