Δημοσιεύθηκε από το ΥΠΑΙΘΑ η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση με επιλογή των θέσεων Υποδιευθυντών/ντριων Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων.

Σύμφωνα με την πρόσκληση η Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών καλεί τους μόνιμους επί θητεία εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες πληρούν τις προϋποθέσεις άρθρου 31 του νόμου 4823/2021 (Α΄136) και τους όρους της υπό στοιχεία 110579/Δ6/03.10.2023 (Β’ 5760) Υπουργικής Απόφασης, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση με θητεία της θέσης του/της Υποδιευθυντή/ντρίας του Πειραματικού (ΠΕΙ.Σ.) ή Προτύπου Σχολείου (Π.Σ.) στο οποίο υπηρετούν με θητεία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr, ΕΨΠ) στη διαδρομή

Αρχική / Εκπαίδευση / Επαγγελματίες εκπαίδευσης / Επιλογή Υποδιευθυντών και Προϊσταμένων Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων ή https://www.iep.edu.gr/services/pps subdirectors/

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023 έως την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15:00.

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση

909Θ46ΝΚΠΔ-ΝΩΧ