Δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘΑ οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών και ο πίνακας απορριφθεισών αιτήσεων απόσπασης για τις ελληνόγλωσσες μονάδες εξωτερικού.

Ενστάσεις γίνονται αποκλειστικά μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: enstaseis-dipode@minedu.gov.grαπό την Πέμπτη 11-4-2024 έως και τη Δευτέρα 15-4-2024 και ώρα 23:59. Ενστάσεις, οι οποίες δεν θα αποσταλούν εμπρόθεσμα και στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση δεν θα γίνονται δεκτές.

Δείτε τον προσωρινό πίνακα κατάταξης

Δείτε τον προσωρινό πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων

Πηγή : ΥΠΑΙΘΑ