Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η προκήρυξη του ΑΣΕΠ (Αριθμός 1ΓΤ/2024) , με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδων TΕ01 και TE02, Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και κλάδου ΤΕ16 Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης να υποβάλουν, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ»  (ηλεκτρονική) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, για τους κλάδους TΕ01 και TE02 καθώς και ανά μουσική ειδίκευση για τον κλάδο ΤΕ16, για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των οικείων βαθμίδων εκπαίδευσης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 25 Ιουλίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 8 Αυγούστου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

FEK-2024-Tefxos A.S.E.P.-00025-downloaded -11_07_2024