Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης καλεί τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων των περ. β΄ των παρ. 2 και 3 του άρθ. 42 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/09-11-2015 και επιθυμούν να μετέχουν στη σύνθεση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Π/θμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δ/θμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης , να υποβάλουν, αντίστοιχα, σχετική αίτηση.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι εν ενεργεία Διευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανικές θέσεις στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε./ Π.Υ.Σ.Δ.Ε., έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία ή, σε περίπτωση έλλειψης ενός ή περισσότερων Διευθυντών σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία. Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη σύνθεση των συμβουλίων έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση