Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση με την οποία γίνεται συμπλήρωση της απόφασης «Ανάθεση Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης Π.Ε. αρμοδιότητας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».

Η απόφαση αναφέρει :

Συμπληρώνουμε την υπ΄ αριθμ. Φ.1.3/3662/29-03-2023 (ΑΔΑ: 9ΑΒΚ46ΜΤΛΗ-Λ6Α) απόφαση της Αν. Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης με θέμα: «Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. Φ.1.3/3157Α/23-03-2023 (ΑΔΑ: 6ΓΟΓ46ΜΤΛΗ-Ω45) απόφασης της υπηρεσίας μας με θέμα: «Ανάθεση Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης Π.Ε. αρμοδιότητας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης», ως εξής:

Αναθέτουμε στον Νιζάμ Αχμέτ, Σύμβουλο Εκπαίδευσης Μειονοτικού Προγράμματος Α/θμιας Εκπαίδευσης Θράκης (ΠΕ73), την παιδαγωγική ευθύνη των Μειονοτικών Σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, Ξάνθης και Έβρου.

Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθ. Φ.1.3/3662/29-03-2023 (ΑΔΑ: 9ΑΒΚ46ΜΤΛΗ-Λ6Α) Απόφαση της Αν. Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Μακεδονίας -Θράκης ισχύει ως έχει.

Δείτε την απόφαση