Με έγγραφό της η ΔΠΕ Ξάνθης καλεί τους εκπαιδευτικούς

  • που τοποθετήθηκαν ως λειτουργικά υπεράριθμοι να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση (μέσω gov) ότι επιθυμούν να συμμετέχουν με την αίτηση που ήδη υπέβαλαν, κατά την διαδικασία των αποσπάσεων
  • που τοποθετήθηκαν ως λειτουργικά υπεράριθμοι να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση (μέσω gov) ότι δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία αποσπάσεων, ανακαλώντας την αίτηση που υπέβαλαν
  • που δεν τοποθετήθηκαν ως λειτουργικά υπεράριθμοι και δεν υπέβαλαν αίτηση απόσπασης να υποβάλουν αίτηση απόσπασης (επισυνάπτεται έντυπο)

εντός πέντε ημερών από Πέμπτη 10-8-2023 έως και Δευτέρα 14-8-2023 και ώρα 12:00 μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΠΕ Ξάνθης.

Υπενθυμίζεται ότι για να λάβουν μόρια για οικογενειακούς λόγους, συνυπηρέτηση και εντοπιότητα, θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με τη δήλωση τοποθέτησης.

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση

Δείτε το έντυπο αίτησης

Πηγή : ΔΠΕ Ξάνθης