Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας η Απόφαση της 91ης Γενικής Συνέλευσης σχετικά με το ωράριο των νηπιαγωγών και των εκπαιδευτικών ολιγοθέσιων σχολείων.

Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση :

«Ωράριο νηπιαγωγών και εκπαιδευτικών ολιγοθέσιων σχολείων»

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων του κλάδου έχει εδώ και δεκαετίες αναδείξει τις συνθήκες ανισότητας που επικρατούν στον χώρο της εκπαίδευσης ως προς το διδακτικό ωράριο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ωράριο των εκπαιδευτικών των νηπιαγωγείων.

Μέχρι και το 2013 δεν υπήρχε στο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση καμία αναφορά σε ωράριο νηπιαγωγού, παρά μόνο σε ωράριο νηπιαγωγείου. Στις αποφάσεις της 78ης Γενικής Συνέλευσης της ΔΟΕ τον Ιούνιο του 2009, η διεκδίκηση για κατοχύρωση του διδακτικού ωραρίου των νηπιαγωγών και την παραπέρα εξίσωσή του με όλη την εκπαίδευση, σύμφωνα με τις θέσεις του κλάδου, για ενιαίο ωράριο, με βάση τα χρόνια υπηρεσίας από το νηπιαγωγείο στο λύκειο, αποτελεί την έκφραση των πολυετών αγώνων του κλάδου, που οδήγησαν στη νομοθέτηση του ωραρίου των νηπιαγωγών κατά ανάλογο τρόπο με των δασκάλων, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του.

Άρθρο 39, παράγραφος 5, περίπτωση β του Νόμου 4115 του 2013. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία με απόφαση της 82ης Γενικής Συνέλευσης τον Ιούνιο του 2013 διεκδίκησε την άμεση έκδοση Υπουργικής Απόφασης για το ωράριο των νηπιαγωγών, μετά τη θεσμοθέτησή του με τον Νόμο 4115 του ’13, λαμβανομένων υπ’ όψιν των ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν.

Μετά από πιέσεις τριών ετών, εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 127187/Ε1 1/8ου 2016 με ΦΕΚ 2524/2016, με την οποία ορίστηκε το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, ενιαία με το ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σ’ αυτά.

Παρόλα αυτά, με δεδομένο ότι η ρύθμιση αγνοώντας τις προτάσεις του κλάδου οδήγησε σε μερική μόνο ικανοποίηση του αιτήματος, αφού η συντριπτική πλειοψηφία των νηπιαγωγείων υπάγεται στην κατηγορία των ολιγοθέσιων σχολείων, των εκπαιδευτικών των οποίων επίσης υφίσταται άνιση μεταχείριση ως προς το ωράριο, η Διδασκαλική Ομοσπονδία επανήλθε με τις αποφάσεις της 86ης Γενικής Συνέλευσης τον Ιούνιο του 2017, διεκδικώντας μείωση του διδακτικού ωραρίου των νηπιαγωγών στο επίπεδο του ωραρίου των συναδέλφων των πολυθέσιων σχολείων της Πρωτοβάθμιας, με καθολική εφαρμογή της κλιμάκωσής του, αναλόγως των χρόνων υπηρεσίας και απώτερο στόχο την εξίσωσή του με το ωράριο της Δευτεροβάθμιας για όλους τους εκπαιδευτικούς.

Υπολογισμός ολόκληρου του χρόνου παραμονής των παιδιών στο νηπιαγωγείο ως διδακτικού χρόνου και για τους νηπιαγωγούς.

Η απόφαση αυτή ήρθε τη στιγμή που κορυφωνόταν το αίτημα του κλάδου για τη θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης και της φοίτησης όλων των νηπίων και προνηπίων στο δημόσιο νηπιαγωγείο, το οποίο παρά τις επιδιώξεις της ΚΕΔΕ για υπαγωγή των νηπιαγωγείων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, έπειτα από τη δυναμική στάση της ΔΟΕ, με σειρά επιστημονικών εκδηλώσεων, δράσεων, επαφών με την πανεπιστημιακή κοινότητα, των αγωνιστικών κινητοποιήσεων, οδήγησε στη θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, με το άρθρο 33 παράγραφος 3 του Νόμου 4521 του 2018 και την εξαιρετικά δύσκολη με την καίρια συμβολή της Δ.Ο.Ε. εφαρμογή της.

Όλο αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι και σήμερα, κάτω από αντίξοες συνθήκες, συνεχίστηκε, συνεχίζεται και θα συνεχιστεί ο αγώνας του κλάδου για τη λειτουργία της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, σε κτίρια που αρμόζουν πραγματικά στην εκπαίδευση των μαθητών μας, με την πρέπουσα κάλυψη σε υλικοτεχνική υποδομή και χρηματοδότηση, καθώς και με τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των νηπιαγωγών.

Οι νέες συνθήκες που δημιούργησε η λειτουργία των σχολείων σε καθεστώς τηλεκπαίδευσης τα δύο τελευταία χρόνια, απέκρυψαν σε ένα βαθμό τα ζητήματα αυτά. Η επαναλειτουργία των σχολείων και μάλιστα σε συνθήκες διαρκώς εντεινόμενης γραφειοκρατίας στη λειτουργία των σχολικών μονάδων, αυξανόμενες υπερβολικά και αναιτιολόγητα διοικητικές υποχρεώσεις, εργαστήρια δεξιοτήτων, αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση, το πλήθος των αρμοδιοτήτων με τις οποίες επιφορτίστηκαν οι εκπαιδευτικοί και ιδιαίτερα οι Προϊστάμενοι / Προϊσταμένες των ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, καθιστά την ικανοποίηση του αιτήματος της 86ης Γενικής Συνέλευσης της Δ.Ο.Ε. ζήτημα άμεσης προτεραιότητας.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τονίζει ότι ο θεσμοθετημένος τρόπος λειτουργίας και δόμησης του προγράμματος των ολιγοθέσιων σχολείων, το 96% των Νηπιαγωγείων υπάγονται σε αυτή την κατηγορία, δεν επιτρέπει τη μείωση του ωραρίου των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά, με βάση τα χρόνια υπηρεσίας τους, γεγονός που δημιουργεί έντονη διαφοροποίηση σε σχέση με το ωράριο των εκπαιδευτικών που εργάζονται στις πολυθέσιες σχολικές μονάδες.

Ο Προϊστάμενος /η Προϊσταμένη των ολιγοθέσιων Σχολείων και Νηπιαγωγείων έχει πλήρες διδακτικό ωράριο και είναι εκ των πραγμάτων αναγκασμένος / αναγκασμένη να επιτελεί το διοικητικό έργο με το οποίο είναι επιφορτισμένος σε χρόνο εκτός διδακτικού ωραρίου, ιδιαίτερα εάν στο Νηπιαγωγείο λειτουργεί πρωινή υποδοχή, κάτι το οποίο αποτελεί κατάφωρη παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων.

Στην περίπτωση των Νηπιαγωγείων ειδικότερα οι ανισότητες εντείνονται αφού στο χρονικό διάστημα της πρωινής λειτουργίας στα Δημοτικά Σχολεία εμφανίζεται να πραγματοποιούνται 6 διδακτικές ώρες, ενώ στα Νηπιαγωγεία 5, και το έργο της επίβλεψης των νηπίων κατά την υποδοχή, διαλείμματα και αποχώρηση δεν υπολογίζεται ως διδακτικός χρόνος, ενώ αποτελεί καθαρά διδακτικό χρόνο, αφού όλο αυτό το διάστημα ο νηπιαγωγός ή η νηπιαγωγός απασχολείται πλήρως, επιβλέπει και καθοδηγεί τα νήπια, δίχως να είναι δυνατό να πράξει οτιδήποτε διαφορετικό.

Παρουσιάζεται επίσης ανισότητα διδακτικού χρόνου ακόμη και μεταξύ των τμημάτων και των νηπιαγωγών που διδάσκουν σε αυτά, σε σχέση με τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας. Π.χ. από το αν λειτουργεί ή όχι η πρωινή υποδοχή ή όχι της τάξης των 15 – 30 – 45 λεπτών ως προς τον χρόνο απασχόλησης.

      Διεκδικούμε:

  • Τη μείωση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε όλα τα ολιγοθέσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας τους κατά αναλογία με ό,τι εφαρμόζεται σε όλες τις πολυθέσιες σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να υπάρχει πραγματικά ενιαίο ωράριο για όλους, με απώτερο στόχο την εξίσωση του ωραρίου τους με αυτό των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Για τα Νηπιαγωγεία να υπολογίζεται στον διδακτικό χρόνο η υποδοχή, αποχώρηση και το διάλειμμα καθώς οι νηπιαγωγοί δεν επιτηρούν απλά τους μαθητές αλλά διδάσκουν συγκεκριμένες δεξιότητες και απαιτείται επαυξημένη προσοχή.
  • Στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου στην πρωινή λειτουργία κατοχυρώνονται 6 διδακτικές ώρες κατ’ αντιστοιχία με το Δημοτικό Σχολείο, με ανάλογο τρόπο καθορίζονται και οι διδακτικές ώρες στο ολοήμερο.
  • Το διδακτικό ωράριο των Προϊσταμένων στα ολιγοθέσια Δημοτικά και Νηπιαγωγεία να διαμορφωθεί στις 20 ώρες.
  • Τοποθέτηση επιπλέον συναδέλφου όπου αυτό είναι αναγκαίο για τη συμπλήρωση των πλεοναζουσών ωρών του ωρολογίου προγράμματος ή την πληρωμή των δεδουλευμένων υπερωριών.
  • Ένα 5% νηπιαγωγών σε κάθε Νομό για την αναπλήρωση των νηπιαγωγών σε περίπτωση απουσίας είτε λόγω ασθένειας ή κανονικής άδειας, είτε λόγω συμμετοχής σε Συνέδρια ή ERASMUS και να μην εξαρτάται η απουσία τους από τη διάθεση του κάθε Διευθυντή Εκπαίδευσης και έτσι δεν θα κωλύεται η εύρυθμη λειτουργία των Νηπιαγωγείων.
  • Λειτουργία των ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων με λειτουργικότητα που θα προσδιορίζεται από τη σχέση 1 προς 10, 2 προς 20, κλπ., με εξαίρεση νησιωτικές, ορεινές περιοχές, δυσπρόσιτες, όπου η λειτουργία πρέπει να εξασφαλίζεται χωρίς ελάχιστο όριο μαθητών – μαθητριών.
  • Ίδρυση οργανικών θέσεων ειδικοτήτων στα ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία.
  • Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ο.Ε. να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, συναντήσεις με το Υπουργείο Παιδείας και τα πολιτικά κόμματα, αγωνιστικές κινητοποιήσεις του κλάδου, διαμόρφωση συγκεκριμένης τροπολογίας που θα οδηγήσει σε νομοθετική ρύθμιση με σκοπό την κατοχύρωση του ωραρίου νηπιαγωγών και εκπαιδευτικών ολιγοθέσιων Σχολείων.

Άμεση καταβολή των δεδουλευμένων υπερωριών όλων των συναδέλφων εκπαιδευτικών των 4θέσιων νηπιαγωγείων σε όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ο.Ε. θα αναλάβει αγωνιστικές πρωτοβουλίες και θα στηρίξει νομικά και συνδικαλιστικά για την καταβολή αυτών.

Πηγή : ΔΟΕ