Αιτήσεις υποβάλλονται από 25- 08-2022 έως και τις 31-08-2022, στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Αβδήρων

Ο Δήμος Αβδήρων προκήρυξε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας έτους 2022.

Τα τυπικά προσόντα ορίζονται ως εξής:

  1. Χωρίς τυπικά προσόντα
  2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07

Ολόκληρη η προκήρυξη