|Άδειες Εκπαιδευτικών

Μόνιμων

Ως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες με αποδοχές κατ’ έτος, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, ανεξάρτητα από το χρόνο προϋπηρεσίας του εκπαιδευτικού.

Πέντε (5) εργάσιμες ηµέρες µε αποδοχές πριν ή µετά την τέλεση του γάµου.

Σε περίπτωση θανάτου συζύγου και συγγενούς έως και β΄ βαθμού (τόσο οι εξ αίματος όσο και οι εξ αγχιστείας) άδεια απουσίας τριών (3) εργάσιμων ημερών.

Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας και όσοι έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο. Εκπαιδευτικοί με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω δικαιούνται από την υπηρεσία κάθε ημερολογιακό έτος άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών επιπλέον της κανονικής τους άδειας.

Ο εκπαιδευτικός που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και ο εκπαιδευτικός που μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία, δικαιούται ειδική άδεια απουσίας, με πλήρεις αποδοχές, δύο (2) ημερών . Οι δύο αυτές ημέρες άδειας χορηγούνται πέραν της ημέρας αιμοδοσίας και μπορούν να ληφθούν οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση λήψης αιμοπεταλίων.

Ο αποσπασμένος εκπαιδευτικός σε Δ/νση ή Γραφείο, ο οποίος χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή και απασχολείται μπροστά σε οθόνη οπτικής καταγραφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ωρών του ημερήσιου ωραρίου εργασίας, δικαιούται μηχανογραφική άδεια, με πλήρεις αποδοχές, μιας (1) ημέρας ανά δίμηνο. Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά μέσα στο δίμηνο το οποίο αφορά.

Στις εκπαιδευτικούς, οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση απόκτησης 4… και άνω τέκνου, η μετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται για κάθε κύηση κατά δύο (2) μήνες. Στις υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών.

α) Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας ως ενός (1) μήνα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους. χωρίς αποδοχές, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν. Η άδεια αυτή αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας. β) Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας έως δύο (2) ετών, ύστερα από αίτηση τους και γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους. γ) Η άδεια άνευ αποδοχών συνολικής διάρκειας δύο ετών χορηγείται υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών. Διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας αυτής χορηγείται πλέον εφάπαξ με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3019 παιδιού και άνω, ανεξάρτητα εάν ο εκπαιδευτικός έχει κάνει χρήση της άδειας άνευ αποδοχών της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον δεν έχει εξαντλήσει αυτή.

Ο γονέας εκπαιδευτικός δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου. Την άδεια αυτή δικαιούται και ο γονέας εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει υιοθετήσει τέκνο. Ειδικά για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω η συνεχόμενη άδεια ανατροφής τέκνου προσαυξάνεται κατά ένα (1) μήνα. Ο χρόνος εργασίας του γονέα εκπαιδευτικού, εάν δεν κάνει χρήση της εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου, μειώνεται κατά δύο (2) ώρες την εβδομάδα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών.

Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα, δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως 4 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι η ως άνω άδεια ανέρχεται σε 7 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος και για τους υπαλλήλους που είναι πολύτεκνοι σε 10 εργάσιμες ημέρες. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς , η ως άνω άδεια ανέρχεται σε 8 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, το δικαίωμα είναι αυτοτελές για κάθε γονέα.

Οι εκπαιδευτικοί δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) συνολικά εργασίμων ημερών, μέσα στο ημερολογιακό έτος, για να επισκεφθούν το δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των παιδιών τους και να ενημερωθούν για την επίδοσή τους. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται στον ένα γονέα. Η άδεια χορηγείται είτε για ορισμένες ώρες είτε για ολόκληρη την ημέρα, σε καμιά όμως περίπτωση πάνω από μία ημέρα συνεχώς.

α) Δικαίωμα αναρρωτικής άδειας στον εκπαιδευτικό που είναι ασθενής ή χρειάζεται να αναρρώσει, χορηγείται αναρρωτική άδεια με αποδοχές τόσων μηνών όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας του, από την οποία αφαιρείται το σύνολο των αναρρωτικών αδειών που τυχόν έχει λάβει μέσα στην προηγούμενη πενταετία. Αναρρωτική άδεια χορηγούμενη χωρίς διακοπή δεν μπορεί να υπερβεί τους δώδεκα (12) μήνες. Χρόνος υπηρεσίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών θεωρείται ως πλήρες έτος. Για δυσίατο νόσημα, η διάρκεια είναι διπλάσια. β) Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται οι) με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου ή γνωμάτευση θεράποντος γιατρού έως δύο (2) ημέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από τέσσερις (4) ημέρες κατ’ έτος, β) με γνωμάτευση του θεράποντα γιατρού έως τρεις (3) ημέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από έξι (6) κατ’ έτος, γ) με γνωμάτευση του διευθυντή κλινικής δημόσιου νοσοκομείου έως πέντε (5) ημέρες κάθε φορά και όχι πέραν των δέκα (10) ημερών κατ’ έτος. Το σύνολο των βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών που χορηγούνται χωρίς γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής, δεν υπερβαίνει αθροιστικά τις δέκα (10) ημέρες το χρόνο. Σε περίπτωση βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας πριν ή μετά από αργία ή ανάμεσα σε δύο (2) αργίες, ο υπάλληλος παραπέμπεται υποχρεωτικά για εξέταση στην οικεία υγειονομική επιτροπή και δεν επιτρέπεται η χορήγησή της με υπεύθυνη δήλωση.

Στους εκπαιδευτικούς που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης, και του ΕΑΠ, χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια εξετάσεων δύο (2) ημερών, η προηγουμένη και η ημέρα της εξέτασης, εφόσον καμία από τις δύο δεν είναι αργία. Οι άδειες εξετάσεων ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς που εκπονούν διδακτορική διατριβή, προκειμένου να συναντηθούν με τον επιβλέποντα καθηγητή, να παρουσιάσουν τη διατριβή τους ή να την υποστηρίξουν, καθώς και για την ορκωμοσία μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Α. Άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές.

Α1.Άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης για συμμετοχή σε προγράμματα μετεκπαίδευσης ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές χορηγείται για ένα σχολικό έτος. Εάν ο εκπαιδευτικός επιθυμεί την ανανέωση της άδειας επανέρχεται με νέα αίτηση ανανέωσης και πρόσφατα δικαιολογητικά. Αν πρόκειται για φοίτηση σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών διάρκειας δύο (2) ετών, η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) έτη. Αν όμως πρόκειται για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, τότε η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη. Καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του εκπαιδευτικού, δεν μπορεί να χορηγηθεί σε αυτόν άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές πέραν των πέντε (5) ετών.

Α2. Άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης λόγω υποτροφιών. Στους εκπαιδευτικούς, που έχουν υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι. Κ. Υ.), η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά. Υποτροφία από άλλο ίδρυμα ή οργανισμό ημεδαπό, διεθνή ή αλλοδαπό ή αλλοδαπή κυβέρνηση για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση, σχετιζόμενη με το αντικείμενο της ειδικότητας του εκπαιδευτικού συνεκτιμάται για τη χορήγηση της άδειας. Β. Άδεια χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, περ. Ε’ του Ν. 1566/1985.

Ειδική άδεια με αποδοχές διάρκειας μίας (1) έως τριών (3) ημερών, κατά περίπτωση, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ή για τη συμμετοχή σε δίκη ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου.

Χορηγείται 1 ημέρα τον χρόνο με αποδοχές για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο. Η άδεια χορηγείται έπειτα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού

Στις υπαλλήλους στις οποίες εφαρμόζονται μέθοδοι ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του ν. 3305/2005 (Α΄ 17) χορηγείται άδεια 7 εργάσιμων ημερών με πλήρεις αποδοχές, ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού και του διευθυντή μονάδας ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.).

Αναπληρωτών - Ωρομισθίων

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 20 του ΠΔ 410/1988 δικαιούνται κανονική άδεια με αποδοχές έως και επτά (07) εργάσιμες ημέρες, για λόγους εξαιρετικής ανάγκης και εφόσον δεν παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου. Η κανονική άδεια σε νέους αναπληρωτές μπορεί να δοθεί, αμέσως μετά την τοποθέτησή τους στο σχολείο. Δεν απαιτείται προϋπηρεσία, εν αντιθέσει με την αναρρωτική άδεια, στην οποία απαιτείται ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός, να έχει δουλέψει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες, διαφορετικά η άδεια δίδεται χωρίς αποδοχές. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε, ότι οι πρώτες τρεις ημέρες της αναρρωτικής άδειας πληρώνονται κατά το ήμισυ1/2) του ημερομισθίου, βάσει της εργατικής Νομοθεσίας από τον εργοδότη. Η κανονική άδεια θα κατατίθεται στην υπηρεσία μας 10 ημέρες πριν την απουσία του εκπαιδευτικού με την συναίνεση του διευθυντή του σχολείου όπως ακριβώς θα γίνεται και με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα απουσίας (5) ημερών σε περίπτωση γάμου και (2) ημερών σε περίπτωση θανάτου, συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο που εκδίδεται κάθε φορά από το ΥΠΕΣΣΔΑ πριν από την διενέργεια των εκλογών, χορηγείται άδεια (1) έως και (3) ημερών κατά περίπτωση.

Δικαιούνται από (1) έως και (3) ημέρες κατά περίπτωση. Η άδεια αιμοδοσίας δίνεται σε συνεννόηση με την υπηρεσία του αναπληρωτή εκπαιδευτικού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και μέχρι το τέλος του ιδίου ημερολογιακού έτους.

Πέραν της κανονικής, δικαιούται έως (22) ημέρες επιπλέον, εφόσον πάσχει ο ίδιος ή το τέκνο του/της από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος. Από τις (22) εργάσιμες ημέρες, οι (11) είναι με αποδοχές και οι υπόλοιπες (11) χωρίς αποδοχές.

Οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί, οι οποίες κυοφορούν, δικαιούνται άδεια μητρότητας (119) ημερολογιακών ημερών. Από αυτές οι (56) ημέρες (άδεια κύησης) χορηγούνται πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες 63 ημέρες (άδεια λοχείας) μετά τον τοκετό. Η χορήγηση της άδειας μητρότητας είναι υποχρεωτική. Η 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου δεν δίδεται στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς

Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα, δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως 4 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι η ως άνω άδεια ανέρχεται σε 7 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος και για τους υπαλλήλους που είναι πολύτεκνοι σε 10 εργάσιμες ημέρες. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς , η ως άνω άδεια ανέρχεται σε 8 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, το δικαίωμα είναι αυτοτελές για κάθε γονέα.

Ο χρόνος εργασίας της αναπληρώτριας μητέρας μειώνεται κατά δύο ώρες την εβδομάδα, σε περίπτωση γέννησης τέκνου για τα 2 πρώτα έτη της ζωής αυτού. Η μείωση του ωραρίου αφαιρείται από την 9μηνη άδεια ανατροφής σε περίπτωση μόνιμου διορισμού της εκπαιδευτικού.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ. 410/1988, στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, που είναι σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης, χορηγείται άδεια εξετάσεων. Η άδεια εξετάσεων ορίζεται σε (14) εργάσιμες ημέρες. Για κάθε μέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών, η προηγούμενη και η ημέρα της εξέτασης. (Σημειώνουμε ότι η άδεια θα πρωτοκολλείται στο σχολείο και θα στέλνεται στην Διεύθυνση μόνο εφόσον ο εκπαιδευτικός έχει επιστρέψει και έχει προσκομίσει βεβαίωση της οικείας σχολής που να αποδεικνύει την συμμετοχή του στις εξετάσεις).

Σε γονείς που έχουν τέκνα ηλικίας έως και 16 ετών, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης, εφόσον δεν παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασής τους, δικαιούνται δεκαπέντε (15) ημέρες αναρρωτική άδεια με αποδοχές. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξίωση καταβολής αποδοχών, είναι να έχουν εργασθεί 10 μέρες τουλάχιστον, από την πράξη ανάληψης υπηρεσίας. Σε περίπτωση που εξαντληθεί η αναρρωτική άδεια των δεκαπέντε ημερών με αποδοχές, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα , εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος ανάγκης, να λάβουν αναρρωτική άδεια άνευ αποδοχών από την υπηρεσία μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, εφόσον χρειάζονται αναρρωτική άδεια θα πρέπει, από την πρώτη ημέρα της ασθενείας, να απευθύνονται στο ΙΚΑ της περιοχή τους. Δεν μπορούν να προσκομίζουν γνωματεύσεις από ιδιώτες ιατρούς ή από Δημόσια Νοσοκομεία, χωρίς την έγκριση του ελεγκτή του ΙΚΑ, ούτε έχουν δικαίωμα χορήγησης αναρρωτικής άδειας με υπεύθυνη δήλωση. Οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι με την γνωμάτευση του γιατρού ή του Νοσοκομείου, θα πηγαίνουν την γνωμάτευση στο ΙΚΑ της περιοχής τους, για να υπογραφεί από ελεγκτή ιατρό του ΙΚΑ ή αν η άδεια είναι πάνω από 10 ημέρες, να κλείσουν ραντεβού για να περάσουν από Α/θμια Υγειονομική επιτροπή του ΙΚΑ. Το χαρτί της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ, θα στέλνεται μαζί με την αίτηση και την βεβαίωση πληρωμής του ασθενούς εκπαιδευτικού στην Υπηρεσία. Τέλος υπενθυμίζομε, ότι για τους ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, ισχύουν μόνο οι αναρρωτικές άδειες και οι άδειες κύησης και λοχείας όπως ακριβώς ισχύει και για τους αναπληρωτές καθηγητές.

Πηγή: ΣΥΝΕΚ