Ξεκινούν την Τρίτη 16 Αυγούστου οι αιτήσεις για τη δήλωση των περιοχών για τους αναπληρωτές της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας γενικής και ειδικής αγωγής.

Η πρόσκληση καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που είναι ενταγμένοι στους τελικούς πίνακες των 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019 και τους προσωρινούς πίνακες των #ΕΑ/2022 προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, να δηλώσουν τις περιοχές προτίμησής τους κατά σειρά προτεραιότητας για την κάλυψη αναγκών αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2022 – 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εισέλθουν στο ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr/) από την Τρίτη 16/8 έως και την Τρίτη 23/8/2022 προκειμένου να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
1. Να είναι:
(α) Έλληνες πολίτες.
(β) Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης [ν.2431/1996 (Α΄175)].
(γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ.3832/1958 (Α΄ 128), όπως ισχύει, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας.
2. Να έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4210/2013).
3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού/ πρόσληψης, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, κατά την παρούσα πρόσκληση, ούτε κατά το χρόνο της πρόσληψης, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις οικείες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.
4. Να εμπίπτουν στο όριο ηλικίας. Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων ορίζεται το εξηκοστό έβδομο έτος (67ο) (αριθμ. 1959/2017 απόφαση ΣτΕ). Κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο) έτος. Για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ηλικίας ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης, ενώ για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης (άρθρο 6 παρ.4 του ν.3528/2007).
5. Οι άνδρες κατά το χρόνο πρόσληψης πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 5 του ν.3528/2007 και άρθρο 29 του ν.4440/2016), όπως αναλύεται στη συνέχεια.

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση των εκπαιδευτικών

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ