Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΠΕ Ξάνθης ο αναπροσαρμοσμένος πίνακας δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων.

“Σε εφαρμογή της αρ. πρωτ. Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-09-2023 απόφασης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. οι δεκτοί υποψήφιοι εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αναπροσαρμοσμένων πινάκων υποβάλλουν στον Διευθυντή σχολικής μονάδας αντίγραφο του βιογραφικού τους σημειώματος που έχουν υποβάλλει με την υποψηφιότητά τους στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης”.

Δείτε τον πίνακα

Πηγή : ΔΠΕ Ξάνθης