Λάθος αναφορά στον νόμο για την μοριοδότηση που αφορά στους Συμβούλους Εκπαίδευσης – Δείτε τι ισχύει

του Ιωάννη Καραγιάννη

Υπάρχει λάθος αναφορά άρθρου στον Νόμο για την επιλογή Συμβούλων Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 34 «Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης» στην περίπτωση (β) οι αναφορές επί της παραγράφου 3 του άρθρου 31 αφορούν την παράγραφο 3 του άρθρου 33.

Παραθέτω το εσφαλμένο σημείο καθώς και το ορθό σε παρένθεση χρωματισμένο:

«Επί της παρ. 3 του άρθρου 31: (ΟΡΘΟΝ «Επί της παρ. 3 του άρθρου 33»)

βα) το ανώτατο όριο των αξιολογικών μονάδων για τις περ. α) έως γ) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14),

ββ) το ανώτατο όριο των αξιολογικών μονάδων για την περ. δ) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) και

βγ) το ανώτατο όριο των αξιολογικών μονάδων για την περ. ε) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εννέα (9)»

Άλλωστε στο άρθρο 31 «Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής»  δεν υπάρχουν οι παράγραφοι β, γ, δ και ε καθώς δεν αναφέρεται στην μοριοδότηση προσόντων αλλά στις προϋποθέσεις επιλογής.

Με βάση τα παραπάνω:

• Διαφοροποιείται το ανώτατο όριο των αξιολογικών μονάδων αυξημένο κατά 1 μονάδα σε σχέση με αυτό των Διευθυντών Εκπαίδευσης που αφορά στην διδακτική υπηρεσία, στην παροχή επιμορφωτικού έργου και στη  συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.

• Διαφοροποιείται το ανώτατο όριο στο Συμβουλευτικό – Καθοδηγητικό έργο αυξημένο κατά 2 μονάδες σε σχέση με αυτό των Διευθυντών Εκπαίδευσης (που πρακτικά σημαίνει ότι η 8ετής θητεία Σχολικού Συμβούλου ή/και Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου λαμβάνει 4 αξιολογικές μονάδες).

• Διαφοροποιείται το ανώτατο όριο στη Διοικητική – υποστηρικτική εμπειρία μειωμένο κατά 3 μονάδες σε σχέση με αυτό των Διευθυντών Εκπαίδευσης.

*Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Μαθηματικών Ν. Δωδεκανήσου

Πηγή: Alfavita