Η Αν. Περιφερειακή Διευθύντρια Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι
α) υπηρετούν με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης,
β) έχουν τουλάχιστον εικοσιπενταετή (25ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσία σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) και στ) έως κ)1 της παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν.4823/2021 ή τουλάχιστον τριακονταετή (30ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης και (προαιρετικά) διοικητική εμπειρία και επιθυμούν να οριστούν μέλη (Αντιπρόεδροι/αναπληρωτές Αντιπροέδρων) του οικείου Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω των αρμοδίων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, από Δευτέρα 24-10-2022 μέχρι και Τρίτη 25-10-2022, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από Βεβαίωση, από την οποία να προκύπτει η ως άνω υπηρεσία.
Επισημαίνεται ότι, όσοι εκπαιδευτικοί προτίθενται να υποβάλλουν υποψηφιότητα στη διαδικασία επιλογής, δε δύναται να ορισθούν μέλη των συμβουλίων.

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση